این بخش، ویژه افرادی است که پیشتر معاینه نشده و پرونده ای تشکیل نداده اند.
امکان مطرح نمودن سوال، برای عزیزانی که قبلا مورد معاینه قرار گرفته و دارای پرونده هستند؛ از طریق تماس تلفنی امکان پذیر می باشد.
بعد از ارزیابی و آنالیز پرونده بیماران ، پاسخ سوالات عنوان شده ارائه خواهد گردید.