پولیپ بینی

2022-06-14T16:09:46+04:30

پولیپ بینی رشد غیرسرطانی بافت هایی است که قسمت داخلی بینی و سینوس ها را پوشش می دهند. این توده [...]