پولیپ بینی

2022-08-16T13:59:06+04:30

پولیپ بینی رشد غیرسرطانی بافت هایی است که قسمت داخلی بینی و سینوس ها را پوشش می دهند. این [...]